З метою вивчення та узагальнення світових та вітчизняних тенденцій розвитку освіти, розповсюдження досвіду використання інноваційних та інформаційних технологій навчання, підвищення науково-методичного рівня викладання в умовах переходу до інформаційного суспільства наказом ректора від 26.09.2003 № 204 у Технологічному університеті Поділля (нині Хмельницький національний університет) був створений навчально-методичний центр інноваційних технологій. Наказом ректора від 29.12.2003 № 270 на базі навчально-методичного центру інноваційних технологій було створене навчально-методичне управління, яке у 2010 році перетворене у навчально-методичний відділ (НМВ).

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Хмельницького національного університету, що здійснює контроль та координацію організаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті.

У процесі входження України до єдиного Європейського та світового освітнього простору зусилля працівників навчально-методичного відділу спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців і забезпечення конкурентної спроможності випускників Університету.

У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами України з питань вищої освіти, Статутом, Колективним договором та Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами і розпорядженнями ректора Університету, а також цим Положенням. Відділ підпорядкований безпосередньо проректору з науково-педагогічної роботи який відповідає за науково-методичну роботу університету.

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету: навчальним відділом, відділом ліцензування та акредитації, відділом забезпечення якості вищої освіти, редакційно-видавничим відділом, кафедрами та і.н.