• Здійснення керівництва, координація і контроль навчально-методичної роботи кафедр і факультетів університету. Узагальнення та популяризація передового досвіду цієї роботи.
 • Підготовка розділу «Загальна інформація» до Інформаційного пакету ЄКТС університету українською мовою і розміщення його на веб-сайті університету (на кожний навчальний рік).
 • Організація навчально-методичної роботи з удосконалення змісту освіти за освітніми програмами спеціальностей, ліцензованих та/або акредитованих в університеті.
 • Розроблення положень та методичних рекомендацій з організації і методичного забезпечення освітнього процесу в університеті відповідно до чинних нормативних документів.
 • Надання консультаційної допомоги факультетам, кафедрам та окремим викладачам з питань розроблення нормативної документації з організації освітнього процесу, впровадження в освітній процес нових освітніх технологій, планування та організації методичної роботи.
 • Проведення експертизи нормативних документів з організації освітнього процесу (освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів), представлених структурними підрозділами, на їх відповідність стандартам вищої освіти.
 • Моніторинг, упорядкування і підготовка до розміщення на веб-сайті ХНУ освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті.
 • Організаційне забезпечення роботи Науково-методичної ради університету, підготовка питань на Вчену та Науково-методичну ради університету.
 • Контроль планування і підготовки до видання навчально-методичної літератури кафедрами університету.
 • Моніторинг якості підготовленої до видання навчально-методичної літератури на її відповідність вимогам стандартів та інших нормативних документів.
 • Підготовка інформаційних матеріалів з питань, що стосуються повноважень відділу, для звітів і доповідей ректора та проректора за напрямом діяльності.
 • Контроль за виконанням наказів ректора, розпоряджень проректора, рішень Вченої ради і ректорату з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.