Положення про організацію освітнього процесу у ХНУ.

Положення про Освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти.

Положення про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці.

Положення про організацію навчально-методичної роботи.

Положення про навчально-методичний відділ.

Положення про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Положення про навчання здобувачів вищої освіти без відриву від виробництва.

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії і доктора наук.

Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін.

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу.

Положення про індивідуальний навчальний план студента.

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти.

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти.

Положення про організацію та контроль самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти та надання їм академічної відпустки.

Положення про видання навчальної літератури.