Любохинець Лариса Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України за спеціальністю «Економічна теорія», завідувачка кафедри економічної теорії

E-mail: lubohinets@ukr.net 

Любохинець Л.С. у 1989 р. закінчила економічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Політична економія». З 1989 року працює в університеті на посадах викладача, ст. викладача, доцента кафедри економічної теорії. У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія».

З 2003 року впродовж дев’яти років очолювала факультет менеджменту університету, була членом науково-методичної комісії з менеджменту невиробничої сфери Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, брала участь у розробленні складових галузевих стандартів із зазначеної спеціальності та у виконанні міжнародного проєкту «INARM: Інформатика та менеджмент: кваліфікаційні рамки у згоді з Болонським процесом» 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES.

Є членом-кореспондентом Академії економічних наук України за спеціальністю «Економічна теорія», членом Вченої та Науково-методичної рад університету, ректорату, членом стипендіальної комісії університету, вченої ради факультету економіки і управління.

Активно займається навчальною, науково-методичною, науково-дослідницькою та управлінською діяльністю. Любохинець Л.С. розробила та успішно реалізувала в освітньому процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, зокрема: основи економічної теорії, політична економія, макроекономіка, глобальна економіка, публічне адміністрування, історія політичних та економічних учень, є співавторкою навчального посібника з грифом МОНУ «Історія політичних та економічних учень». Як завідувачка навчально-методичним відділом університету бере активну участь у розробленні положень та науково-методичних розробок зі складання нормативної документації з організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, проводить експертизу цих документів.

Бегняк  Віра Іванівнак.т.н, доцент, методист вищої категорії навчально-методичного відділу

 

В університеті працює з 1972 року, пройшовши шлях від навчального майстра до доцента кафедри технології та конструювання виробів із шкіри. 1981 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, має вчене звання доцента. Працювала заступником декана технологічного факультету, а  у 1984–2004 роках – деканом заочного факультету.

З 2004 року науково-педагогічну діяльність поєднує з науково-методичною роботою у навчально-методичному відділі університету, працюючи над створенням нормативної бази організації освітнього процесу та виконуючи функції координатора ЄКТС університету. За її безпосередньої участі підготовлені та видані збірники нормативних документів «Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у ХНУ», інформаційні пакети та інша документація. Неодноразово призначалася членом Науково-методичної комісії МОНУ та Державної акредитаційної комісії з легкої промисловості, брала безпосередню участь у розробленні галузевих стандартів вищої освіти.

Видала три навчальні посібники із грифом МОН України, має понад сто наукових та науково-методичних праць. Їй присвоєно почесні звання «Заслужений викладач університету», «Професор технологічного університету Поділля», відзначена численними нагородами державних та громадських організацій, неодноразово заносилася на Дошку пошани університету.

Обиралася депутатом Хмельницької міської ради, очолювала комісію по роботі з молоддю. За сумлінну працю та громадську діяльність нагороджена медаллю «За трудову доблесть», знаком «Відмінник народної освіти України».

Функціональні обов’язки:

 • виконує обов’язки та здійснює координацію роботи навчально-методичного відділу у разі відсутності завідувача;
 • розробляє і приводить у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» та інших чинних нормативних актів України нормативну документацію університету з організації і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • організовує громадське обговорення проєктів нормативних документів університету, здійснює їх коригування та підготовку до розгляду та затвердження на Вченій раді університету;
 • бере участь у моніторингу навчально-методичного забезпечення освітнього процесу структурними підрозділами університету;
 • сприяє впровадженню європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи на рівні університету з питань трансферу та накопичення кредитів ЄКТС;
 • складає щорічний план роботи секції і звіт про її роботу;
 • надає методичні консультації щодо застосування нормативних документів з навчально-методичної роботи і розроблення відповідних документів кафедр та деканатів;
 • готує проєкти наказів та розпоряджень, що стосуються роботи відділу, є членом Науково-методичної ради університету. 
Поробок Світлана Іванівна – методист вищої категорії навчально-методичного відділу
Функціональні обов’язки:

 • виконує функції секретаря Вченої ради університету, готує справи на присвоєння вчених звань доцента, старшого наукового співробітника та професора, доводить рішення ради до відома виконавців і контролює їх виконання;
 • бере участь у моніторингу та аналізі стану методичного забезпечення спеціа льностей університету, участь у контрольних заходах з питань навчально-методичної роботи та узагальнення і оформлення методичних матеріалів. Є секретарем комісії університету з контролю якості викладання;
 • контролює якість і відповідність вимогам документів, що подаються авторами, для надання грифу Вченої ради університету підручникам і навчальним посібникам;
 • виконує поточні доручення проректора з науково-педагогічної роботи (за підпорядкуванням), завідувача навчально-методичного відділу, ученого секретаря;
 • надає консультації щодо оформлення документів на присвоєння вчених звань доцента, старшого наукового співробітника та професора, контролює їх якість і відповідність вимогам. Направляє пакети документів до департаменту по роботі з кадрами вищої кваліфікації МОН України;
 • є матеріально-відповідальною особою відділу.

Дунець Юлія Василівна – методист першої категорії навчально-методичного відділу

 

Функціональні обов’язки:

 • організовує і бере безпосередню участь в аналізі стану та якості науково-методичного забезпечення спеціальностей університету в освітньому процесі;
 • здійснює підготовку нормативної та методичної документації навчально-методичного відділу, різних форм звітності щодо діяльності навчально-методичного відділу; ведення діловодства; контроль документообігу що стосується відділу, в електронному інформаційному середовищі університету;
 • здійснює моніторинг освітніх програм спеціальностей на їх відповідність стандартам вищої освіти та їх підготовку для розміщення на сайті університету (с. Публічна інформація);
 • збирає та систематизує інформацію про щотижневі плани заходів структурних підрозділів університету для розгляду на ректораті університету;
 • готує інформаційні і графічні матеріали до звітів і доповідей завідувача відділу. 

Коваль Альона Олександрівна – методист першої категорії навчально-методичного відділу

 

Функціональні обов’язки:

 • організовує і аналізує стан науково-методичного забезпечення спеціаль­ностей університету, якість методичного забезпечення навчального процесу, контролює його перспективне та щорічне планування і виконання плану видань;
 • збирає та систематизує інформацію щодо планування та видання навчально-методичної літератури структурними підрозділами університету;
 • здійснює експертизу та перевірку якості і відповідності підготовлених до видання матеріалів вимогам нормативних документів. Координує і здійснює комплексну експертизу освітніх електронних видань, поданих авторами;
 • підтримує зв’язок з авторами видань навчально-методичної літератури та редакційно-видавничим від­ділом університету, контролює своєчасність їх подання до друку, забезпечує інформаційний супровід освітніх інновацій;
 • бере участь у проведенні контрольних заходів з питань навчально-методичного освітнього процесу, узагальненні і оформленні відповідних звітів. Готує звіти про виконання плану видань навчально-методичної літератури для розгляду на науково-методичній та Вченій радах університету;
 • контролює якість і відповідність вимогам супровідних документів, що подаються авторами, для отримання грифу Вченої ради університету підручникам і навчальним посібникам;
 • надає консультації щодо змісту, структури і оформлення навчально-методичних матеріалів, контролює їх якість і відповідність вимогам.

Шалапко Маріна Миколаївна – методист першої категорії навчально-методичного відділу

 

Функціональні обов’язки:

 • організовує і бере участь в аналізі стану та якості науково-методичного забезпечення спеціальностей університету в освітньому процесі;
 • формує інформаційний пакет (каталог курсів) університету (загальна частина) і координує формування інформаційних пакетів спеціальностей факультетів, їх висвітлення на сайті університету. Відповідає за поширення інформації серед професорсько-викладацького складу, студентів про механізми реалізації ЄКТС;
 • готує інформаційні і графічні матеріали до звітів і доповідей завідувача відділу;
 • виконує функції секретаря Науково-методичної ради університету.
 • оповіщає членів науково-методичної ради університету про чергові засідання;
 • моніторинг навчальних планів спеціальностей на їх відповідність освітнім програмам та стандартам вищої освіти.